Fusionsplan

29 Jan 2024

Fusionsplan

Cytovac A/S (”Övertagande Bolag”) och Cytovac AB (”Överlåtande Bolag”) ingår i samma koncern.
Cytovac AB äger 100 % av aktierna i Cytovac A/S. Styrelserna i bägge bolagen har upprättat en gemensam fusionsplan enligt vilken det föreslås att Övertagande Bolag genom en nedströms-fusion ska förvärva samtliga tillgångar och skulder i det Överlåtande Bolaget i enlighet med 23 kap 36§ i den svenska aktiebolagslagen och 16 kap §271 i den danska aktiebolagslagen (gränsöverskridande fusion). För fusionens genomförande kommer styrelsen i närtid att kalla till extra bolagsstämma.

 1. Fusionsplan
 2. Revisorsyttrande över fusionsplan
 3. Resultat og balansräkning
  Perioderegnskab 2022/2023 Cytovac AB
  Perioderegnskab 2022/2023 Cytovac A/S
 4. Årsredovisning och koncernredovisning för 2020, 2021 och 2022 för Cytovac A/S och Cytovac AB
  Cytovac A/S 2020
  Cytovac A/S 2021
  Cytovac A/S 2022
  Cytovac AB 2020
  Cytovac AB 2021
  Cytovac AB 2022
 5. Bolagsordning för Cytovac A/S och Cytovac AB
  Bolagsordning Cytovac AB
  Bolagsordning Cytovac A/S

Fusionsplan

Cytovac A/S (”Fortsættende Selskab”) og Cytovac AB (”Ophørende Selskab”) er en del af samme koncern. Cytovac AB ejer 100 % af aktierne i Cytovac A/S. Bestyrelserne i begge selskaber har udarbejdet en fælles fusionsplan, hvorefter det foreslås, at det Fortsættende Selskab ved omvendt lodret fusion, skal overtage samtlige af det Ophørende Selskabs aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med kapital 23, § 36 i den svenske aktieselskabslov (grænseoverskridende fusion) samt kapitel 16, § 271 i den danske selskabslov. I den forbindelse vil der i nær fremtid blive indkaldt til en Ekstraordinær Generalforsamling.

 1. Fusionsplan
 2. Revisors udtalelse omkring fusionsplanen
 3. Resultat- og balanceopgørelse
  Perioderegnskab 2022/2023 Cytovac AB
  Perioderegnskab 2022/2023 Cytovac A/S
 4. Årsrapporter og koncernrapporter for 2020, 2021 og 2022 for henholdsvis Cytovac A/S og Cytovac AB
  Cytovac A/S 2020
  Cytovac A/S 2021
  Cytovac A/S 2022
  Cytovac AB 2020
  Cytovac AB 2021
  Cytovac AB 2022
 5. Vedtægter for Cytovac A/S og Cytovac AB
  Vedtægter Cytovac AB
  Vedtægter Cytovac A/S


Error, cant find that post.